Program

 

Volební program Nezávislých kandidátů Hodonic

pro volby do zastupitelstva obce Hodonice 10 a 11. října 2014

Motto: „Zodpovědné vedení obce“

 

Tímto mottem se chceme občanům zavázat, jak budeme postupovat, aniž bychom slibovali nesplnitelné předvolební sliby a vždy rozhodovali v souladu se zákony České republiky.

 

1. Obecní úřad jako informační zdroj a služba pro občany – budeme maximálně využívat informační technologie a komunikační prostředky. Budeme otevřeně poskytovat co nejvíce informací o událostech v obci a umožníme dostupnost veškerých informací, spojených s děním v obci

například: budeme registrovaným občanům zasílat SMS zprávy

 

2. Obec jako odpovědný hospodář – budeme vždy postupovat takovým způsobem, aby nedocházelo ke zbytečnému plýtvání obecními prostředky. Zabezpečíme finanční stabilitu obce a vyvineme snahu pro získávání zdrojů z fondů Evropské unie prostřednictvím regionálních operačních programů. Zvýšíme využitelnost stávající techniky a zařízení získaných z dotačních prostředků. Zajistíme personální stabilitu obce

například: zrušíme funkci uvolněného místostarosty

 

3. Nepřipustit korupci a zneužití moci – nedopustíme zneužití moci, která byla zastupitelům svěřena občany v komunálních volbách. Nedopustíme za žádných okolností jakoukoli z možných forem korupce, při které často dochází ke společenským a finančním ztrátám

například: nebudeme zneužívat hlasování k řešení osobních sporů

 

4. Podpora podnikání v obci – budeme podporovat a propagovat stávající podnikatele a živnostníky a spolupracovat s nimi. Zlepšíme komunikaci obce s podnikateli, abychom zabránili jejich odchodu z obce

například: dokončíme komplexní pozemkové úpravy, které úzce souvisí s rozvojem podnikatelského prostředí

 

5. Obec jako partner občana – budeme naslouchat potřebám, návrhům a názorům občanů a na jejich podněty poskytovat zpětnou vazbu a řešení. Co nejméně budeme zasahovat do života a podnikání v obci.

například: zasadíme se o rozšíření úředních hodin tak, aby zaměstnanci obce byli dosažitelní po všechny pracovní dny v týdnu

 

6. Obec jako partner místních sdružení – budeme vytvářet podmínky vedoucí ke vzájemné spolupráci obce s jednotlivými sdruženími. Budeme pomáhat s koordinací kulturních a sportovních akcí spolků, zaměříme se zejména na práci s mládeží a podporu seniorů. Budeme podporovat kulturní a společenské aktivity, vedoucí ke zvýšení kulturního vyžití v obci a zvýšení povědomí o obci Hodonice

například: v rámci kompletních pozemkových úprav se zasadíme o vybudování požárního hřiště

 

7. Podpora investiční akce obce – podpoříme výstavbu podnikatelských objektů vedoucích ke zvýšení zaměstnanosti a dalších zařízení, která budou sloužit občanům. Zaměříme se na rozvoj a úpravu i okrajových částí obce a vytvoření nových stavebních míst

například: budeme iniciovat a spolupodílet se na rekonstrukci hřiště u základní školy

 

8. Životní prostředí a pořádek v obci – budeme podporovat třídění odpadů a informovanost občanů a návštěvníků obce o způsobu nakládání s odpady. Vhodným způsobem budeme provádět informační kampaň

například: zaměříme se na čistotu a pořádek v obci, v jejím okolí a větrolamech

 

9. Bezpečnost obce – zvýšíme bezpečnost občanů a majetku, především ve spolupráci s Policií České republiky. Budeme informovat občany a zejména seniory prostřednictvím preventivních programů o ochraně jejich majetku

například: prosadíme zákaz podomního prodeje v obci

 

10. Dopravní obslužnost obce – zasadíme se o vybudování nových parkovacích míst, včetně vyhrazených, abychom co nejvíce omezili parkování mimo určené prostory – na chodnících a travnatých plochách. Přehodnotíme umístění a počet dopravních značek v obci

například: zbytečné dopravní značky necháme odstranit